Transportrådet  
 
 
Home

 

 

 

Transportrådets publikationer
Listen kan sorteres efter titel eller år i stigende eller faldende orden ved at klikke på kolonne-overskrifterne. Hvis du ønsker, at download publikationen, se da under menupunktet for den
relevante publikationstype jf. tredje kolonne (dvs. rapporter, arbejdsrapporter, notater eller arbejdsnotater).
Titel År Type/nummer Resumé Status
Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport   2002  Notat 02-04     
Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv   2002  Rapport 02-03     
Bæredygtig transport - Perspektiver fra forskningen   2002  Notat 02-03     
Parkeringspolitik i Ørestad- en ny måde at regulere parkering på Arbejdsnotat 02-03   2002  Arbejdsnotat 02-03     
Goods Transport Modelling vol I + II   2002  Notat 02-02     
Cykeltrafik - en beskrivelse ud fra Transportvaneundersøgelsen   2002  Arbejdsnotat 02-02     
Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler   2002  Rapport 02-02     
Transportforskningen og fremtiden Sammenfatning af oplæg og debat på Transportrådets konference 15. april 2002 i Landstingssalen   2002  Arbejdsnotat 02-01     
Nye Organisationsformer - erfaringer med statslige selskabsdannelser på transportområdet   2002  Rapport 02-01     
Kørselsafgifter   2001  Rapport 01-06     
Før man beslutter - bedre grundlag for trafikprojekter   2001  Rapport 01-05     
Projektkatalog 2001   2001  Rapport 01-04     
Fire scenarier for trafik i hovedstaden   2001  Rapport 01-03     
Mobility and Transport - An Anthology   2001  Notat 01-03     
DANSKERNES FLYVANER - en survey   2001  Rapport 01-02     
Beslutningsgrundlaget for vejprojekter - set fra aktørernes vinkel   2001  Notat 01-02     
Cykel`buster projektet i Århus - Fra bil til cykel eller bus med positive virkemidler - projektevaluering   2001  Notat 01-01     
Godstransportens Univers   2001  Rapport 01-01     
Benchmarking af den kollektive bustrafik i Aalborg, Odense, Århus og HT-området   2000  Notat 00-04     
Pendling og befordringsfradrag   2000  Rapport 00-04     
Billøs i bilsamfundet   2000  Rapport 00-03     
Gods fra vej til sø og bane - modellering af kvalitet og pris   2000  Notat 00-03     
Scenarier for biltrafikken 1996-2020   2000  Rapport 00-02     
Risikomodeller for transport af farligt gods i Danmark - projektsammenfatning   2000  Notat 00-02     
Femer Bælt Forundersøgelser - resumé af konferencen den 13. januar 2000   2000  Notat 00-01     
Projektkatalog '2000   2000  Rapport 00-01     
Traffic effects of Metro in Copenhagen   2000  Arbejdsnotat 00-01     
PETRA - analysemodel for persontransport   1999  Notat 99-06     
SPEED - A workshop on space, time and mobility   1999  Notat 99-05     
Transportplanlægning i kommuner   1999  Notat 99-04     
Mobilitetsbehov - kulturelle læreprocesser og bæredygtighed   1999  Notat 99-03     
Diskussion af samfundsøkonomiske vurderinger af Basisnet   1999  Arbejdsnotat 99-03     
Fokus på nærsøfarten   1999  Rapport 99-02     
Personbilparkens udvikling 1955 - 2010 - bestand, nybilsalg og ophugning   1999  Notat 99-02     
På vej mod miljømæssig bæredygtighed - En sammenligning af dansk, hollandsk og svensk trafikpolitik i en europæisk sammenhæng   1999  Arbejdsnotat 99-02     
Beslutningsgrundlag for trafikinvesteringer   1999  Rapport 99-01     
Godstransportkæder - miljø- og omkostningsforhold   1999  Notat 99-01     
Transportforskning i de Nordiske lande - indlæg fra NTF-konferencen i Helsingør den 19.-20 april 1999   1999  Arbejdsnotat 99-01     
Udlicitering af bustrafik   1998  Notat 98-09     
Effektivisering af nærsøfarten   1998  Notat 98-08     
Variable afgifter på veje   1998  Notat 98-07     
Trafikinformatikkens fremtid i Danmark   1998  Notat 98-06     
Dansk Transportforskning - status og visioner   1998  Rapport 98-05     
Mobilitet og moral - aspekter af en transportetik   1998  Notat 98-05     
Grænsehandel med brændstof   1998  Rapport 98-04     
Distancearbejde - et casestudie   1998  Notat 98-04     
Projektkatalog `98   1998  Rapport 98-03     
Regionale trafikselskaber - forhold der påvirker effektiviteten   1998  Notat 98-03     
Flere busser i fjerntrafikken   1998  Rapport 98-02     
Skibs- og vareafgifter i danske havne   1998  Notat 98-02     
Storebælt i en overgangsperiode - Interviewanalyse blandt togpassagerer   1998  Arbejdsrapport 98-01     
Organisering af Jernbanetrafik - udenlandske erfaringer   1998  Rapport 98-01     
Bustrafik i 7 europæiske lande   1998  Notat 98-01     
Tid, tempo og transport - en analyse af transportvirksomheder   1997  Notat 97-08     
Transportvirksomheders relationer - en socioøkonomisk analyse   1997  Notat 97-07     
Tredje parts logistik i Danmark   1997  Notat 97-06     
Betalingssystemer på veje - trafik og teknologi   1997  Rapport 97-05     
Trafik og erhverv i danske bymidter   1997  Notat 97-05     
Mere miljøvenlige biler - tekniske muligheder og politiske tiltag   1997  Rapport 97-04     
Trafikvaner på landet. - en interviewundersøgelse   1997  Notat 97-04     
Havnetunnel i København - vurderinger og hovedspørgsmål   1997  Rapport 97-03     
Valg af transportmiddel i storbyen. - bil og kollektiv transport i bolig-arbejdsrejsen   1997  Notat 97-03     
Transport i landområder - effekter af trafikpolitiske tiltag   1997  Rapport 97-02     
Godstransport og kvalitet   1997  Notat 97-02     
ØST-VEST TRAFIKKEN - vurdering af persontrafikken efter åbningen af Storebæltsforbindelsen    1997  Arbejdsrapport 97-01     
Anvendelse af trafikinformatik. -status og strategi   1997  Notat 97-01     
Projektkatalog '97   1997  Rapport 97-01     
Distancearbejde og teleindkøb. - konsekvenser for transporten   1996  Notat 96-09     
Persontrafik i byer. Et katalog over trafikpolitiske virkemidler   1996  Notat 96-08     
Alternativ finansiering af større trafikinvesteringer   1996  Notat 96-07     
Benchmarking af havne - muligheder for effektivisering af havnene   1996  Notat 96-06     
Lokale konsekvenser af letbane   1996  Notat 96-05     
Effektivisering af godstransport i byer   1996  Notat 96-04     
Kvalitetsbegrebed i godstransport   1996  Notat 96-03     
Transportsektorens fremtid - fire scenarerier for samfund og trafik   1996  Notat 96-02     
Finansiering og organisering i transportsektoren - Rådets redegørelse   1996  Rapport 96-02     
Projektkatalog '96   1996  Rapport 96-01     
DANbus - evaluering af første halvårs drift   1996  Notat 96-01     
Virksomheders transportstrategi. En undersøgelse i emballage- og elektronikbranchen   1995  Notat 95-07     
Organisering af hovedstadsområdets trafik - kommentar til Hovedstadskommissionen   1995  Notat 95-06     
Analyse af "Bilafgifter 2005"   1995  Notat 95-05     
Deregulering af transportsektoren - et oversigtsstudie    1995  Rapport 95-05     
Skrotningspræmien - effekter for miljø og bilpark   1995  Rapport 95-04     
Trafik og erhverv i danske bymidter   1995  Notat 95-04     
Valg af transportmiddel i international godstransport - en stated preference analyse   1995  Notat 95-03     
Fehmarn Belt: Issues of Accountability   1995  Rapport 95-03     
Facts about Fehmarn Belt   1995  Rapport 95-02     
Potentiale for søtransport - mellem Danmark og kontinentet   1995  Notat 95-02     
Projektkatalog '95   1995  Rapport 95-01     
Subsidiering af godstransport   1995  Notat 95-01     
Cykelbrug på korte ture i byer - et forprojekt   1994  Notat 94-07     
Miljøvurdering af transportprojekter - et casestudie   1994  Notat 94-06     
Omkostninger i eksportvognmandserhvervet - en sammenlign. mellem 7 lande i Europa   1994  Notat 94-05     
EU’s søtransportpolitik - og international nærsøfart/færgedrift via danske havne   1994  Notat 94-04     
Skibs- og rørtransport af farligt gods i Danmark   1994  Notat 94-03     
Jernbanetransport af farligt gods i Danmark   1994  Notat 94-02     
Transport af farligt gods i Danmark   1994  Notat 94-01     
4 baggrundsnotater til trafik 2005   1993  Notat 93-09     
Transport og miljø i Japan   1993  Notat 93-08     
Transportinfrastruktur og regional udvikling - danske undersøgelser   1993  Notat 93-07     
Transportinfrastruktur og regional udvikling - udenlandske undersøgelser   1993  Notat 93-06     
Søtransport - barrierer og muligheder   1993  Notat 93-05     
Godstransport - overflytning fra vej til bane   1993  Notat 93-04     
Dansk Transportforskning - en statusundersøgelse   1993  Rapport 93-04     
Virksomheders valg af transportmiddel - en interviewanalyse   1993  Notat 93-03     
National trafikplan - et idéoplæg   1993  Rapport 93-03     
Afgifter i Transportsektoren   1993  Notat 93-02     
EF´s Transportpolitik - en oversigt   1993  Rapport 93-02     
Transportsektorens eksterne effekter   1993  Notat 93-01     
Dansk Transportpolitik - en oversigt   1993  Rapport 93-01